UA

Цього року Конструкція вперше відбудеться у Дніпрі з початку повномасштабної війни. Її програма через різні формати презентуватиме колективний та індивідуальний досвід роботи на межі активізму, волонтерства та культури.
Акти опору, стійкості, солідарності, самопізнання чи навіть стани відчаю, виснаження, співчуття та втечі від життя — усе це сформулювало нове сьогодення та майбутнє, яке ми будуємо всупереч, на грубому та сирому фундаменті. Головна тема «Український хардкор: вивчаючи досвід низових ініціатив» апелює до слова «хардкор», яке хоча й асоціюється з трангресивними формами творчості та андеграундними музичними стилями, бере свій початок у будівництві та у найдавнішому варіанті використання має значення «цеглини, сміття, клінкер, уламки або інший твердий матеріал в шматках, який використовується як дно [фундамент будівлі]». Іншими словами, це основа, зібрана з найрізноманітніших деталей та матеріалів; фундамент, на якому все тримається.


В цьогорічній темі Конструкція розглядає слово хардкор у контексті низових ініціатив, які складають основу українського суспільства та реакційно виникають для розв’язання проблем громади, протидії небезпекам, захисту спільних цінностей та просторів. Мистецька частина має й іншу інтерпретацію: український хардкор як внутрішній фундамент, субстанція, яка дає нам імпульс до дії та боротьби. Ця невидима субстанція — готовність до відстоювання своїх прав, кордонів та цінностей — лежить в основі нашої ідентичності.


Конструкція пропонує митцям та мисткиням подумати про те, чим є український хардкор, розглянути час проживання великої війни й те, як він вплинув на їхні практики. Ми шукаємо роботи, які виражають індивідуальну мистецьку, активістську, соціальну та емоційну еволюцію, яка сталася з вами, вашим оточенням чи суспільством загалом у період повномасштабного вторгнення росії. Це можуть бути проєкти, які досліджують, розглядають, інтерпретують або розповідають про різні способи, якими український хардкор відкривається вам сьогодні.Для участі в опен-колі надішліть на пошту ukrainianhardcore@gmail.com:

— ваше портфоліо;

— вашу пропозицію в будь-якому форматі, яка припускає створення нової роботи або експонування вже наявного проєкту (якщо зараз ви працюєте в медіумі, яке поки не присутнє у вашому портфоліо, будь ласка, вкажіть деталі щодо того, яким ви бачите процес створення/презентації цієї роботи та яка підтримка вам знадобиться від команди Конструкції);

— два коротких тексти: один абзац, що описує концепцію вашого проєкту; та один абзац з описом того, як цей проєкт торкається теми українського хардкору;

— бюджет, необхідний для продакшну (за потреби).


Конструкція забезпечить:

— приміщення для виставки/перформансу/інсталяції;

— обмежений бюджет на продакшн (за погодженням з командою кураторів);

— гонорар (10000 грн)

– підтримку менеджера/ки проєкту.


Дедлайн: 21 вересня 2023.

ENG

Construction returns to Dnipro after a two-year break resulting from the full-scale Russian invasion. Through various formats, its program will present the collective and individual experiences of work at the intersection of activism, volunteering, and culture.
Acts of resistance, resilience, solidarity, self-discovery, or even bouts of despair, burnout, commiseration, and escapism, have all informed the new present and future that we are building against, on a rough and raw foundation. The central theme of Construction VIII is Ukrainian Hardcore: Learning from the Grassroots. The topic appeals to the meaning of the word "hardcore", which, although associated with transgressive forms of creativity and underground music styles, has its origin in building construction. In its earliest usage, the word referred to "brick, rubbish, clinker, broken stone or other hard material in pieces used as a bottom [building foundation]." In other words, it is a contingent base assembled from a wide variety of parts and materials; it is the shifting foundation on which everything is held.


Construction’s theme this year examines the word hardcore in the context of the grassroots initiatives that form the basis of Ukrainian society, and arise as responses to solving community problems, countering dangers, and protecting common values and spaces. The art program has another interpretation: Ukrainian hardcore as an internal foundation, a substance that gives us the impetus for action and struggle. This invisible substance — the willingness to stand up for one's rights, boundaries, and values — is at the heart of our identity.


Construction invites artists to think about what Ukrainian hardcore is, to consider this period of full-scale war, and how it has affected their practices. We are looking for works that express the individual artistic, activist, social, and emotional evolution that has occurred in you, your environment, or society in general during the full-scale russian invasion. These can be projects that explore, examine, interpret, or narrate the ways in which Ukrainian hardcore reveals itself to you today.To participate in the open call,
send to ukrainianhardcore@gmail.com:


— your portfolio;

— your proposal in any format, for either the production of a new work or the exhibition of an existing work (if you are working in a medium that is not currently present in your portfolio, please include details of how you foresee the process and any specific support you will need from the Construction team);

— two short texts: 1 paragraph describing your concept or work; 1 paragraph explaining how it relates to the concept of Ukrainian hardcore outlined above;

— proposed budget (if needed).


Construction will provide:

— space for exhibition / performance / installation;

— limited production budget (to be negotiated with the curatorial team);

— fee for artist (10,000 UAH)

— support from the project manager of the Construction team.


Deadline: September 21, 2023.